Statut

Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum
w Świdnicy 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” w dalszych postanowieniach statutu zwane Towarzystwem, jest stowarzyszeniem charytatywnym zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie może posługiwać się w obrocie również nazwa skróconą Hospicjum w Świdnicy.

§ 2.

Towarzystwo jest powołane do udzielania opieki ludziom ciężko chorym, głównie na nowotwory w ostatnim okresie ich życia i pomocy ich rodzinom.

§ 3.

Terenem działania Towarzystwa jest Polska, a siedzibą władz miasto Świdnica.

§ 4.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym zakresie działania, w tym stowarzyszeń i związków stowarzyszeń.

§ 6.

Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej aktywności swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia statutowej działalności.

Rozdział II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7.

1. Celem Towarzystwa jest: 

 1. udzielanie osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej w ich środowisku domowym, ambulatoryjnym i stacjonarnym opieki medycznej, duchowej oraz psychologicznej, przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych;
  1. udzielanie pomocy rodzinie osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi;
  2. działalność charytatywna;
  3. ochrona i promocja zdrowia;
  4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
  5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  6. nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia;
  7. działalność na rzecz rodziny;
  8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  9. promocja i organizacja wolontariatu;
  10. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych i spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz cały przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Towarzystwo prowadzi działalność w szczególności:

 1. na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory;
 2. na rzecz przewlekle chorych i starszych;
 3. na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych zaburzeniami układu chłonnego;
 4. na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci.

3. Towarzystwo propaguje ideę i metody opieki paliatywnej i hospicyjnej, długoterminowej pomocy osobom starszym, rehabilitacji osób zagrożonych lub dotkniętych zaburzeniami układu chłonnego, realizując powyższą opiekę i pomoc (zadania) w obiektach (w tym hospicjach) własnych Towarzystwa, użyczonych lub wynajmowanych. W tym celu może inicjować budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację tych obiektów.

4. Towarzystwo zachęca ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętych jego działalnością.

§ 8.

1. Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie:

 1. ochrony zdrowia ludzkiego;
 2. pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania;
 3. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji;
 4. pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, w szczególności szkoleń, konferencji, seminariów i zjazdów z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej dla pracowników medycznych i wolontariuszy i innych zainteresowanych osób;
 5. wydawania książek, broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu;
 6. drukowania broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu.

2. Działalność wymieniona w ust. 1 prowadzona jest, jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.

3. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

4. Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności Towarzystwo współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, mediami i innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Towarzystwo współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie działania.

§ 9.

 1.  Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów, Towarzystwo:
  1. gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół i sympatyków Towarzystwa (osób prawnych i fizycznych);
  2. prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy;
  3. czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) publicznych i niepublicznych, między innymi występując do władz i administracji państwowej samorządowej oraz innych instytucji;
  4. zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Na podstawie uchwały Zarządu, Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w uchwale i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z tej działalności przeznacza na działalność statutową.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 11.

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które zgłoszą chęć przystąpienia do Towarzystwa.

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym;
 2. brać udział w pracach Towarzystwa, używać jego odznak;
 3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa;
 4. brać udział w szkoleniach oraz delegacjach. 

§ 13.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie założeń statutu i jego postanowień;
 2. wykonywanie sumiennie uchwał władz Towarzystwa;
 3. realizowanie, na co dzień i propagowanie idei hospicyjnej opieki nad chorymi, zarówno na terenie hospicjum jak i poza nim;
 4. opłacanie składek członkowskich.

§ 14

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które wspierają finansowo i rzeczowo działalność Towarzystwa.

Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15.

Członkami honorowymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, którym taką godność nadało Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji założeń statutowych.

Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 16.

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje wskutek:
  1. śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;
  2. wykluczenia członka Towarzystwa na skutek uchwały Zarządu w związku z postawą sprzeczną z założeniami statutu, a także w przypadku zalegania z opłacaniem składek za okres, co najmniej jednego roku;
  3. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
 2. Ustanie członkostwa w Towarzystwie, w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, stwierdza Zarząd w drodze uchwały.
 3. W przypadku wykluczenia członka Towarzystwa, wykluczonemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania w tej sprawie uchwały Zarządu.

Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 17.

Organami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, jednak organy te zobowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

§ 19.

 1. Uchwały organów Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego danego organu.

WALNE ZEBRANIE

§ 20.

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 21.

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na 12 miesięcy, w pierwszej połowie roku, ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo – wyborczy. Termin, miejsce odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania oraz porządek obrad ustala Zarząd i powiadamia o tym członków Towarzystwa uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. 

§ 22.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych, bądź Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu, który winien zebrać się w terminie tygodniowym od otrzymania w/w wniosku i ustalić termin i miejsce nadzwyczajnego Walnego Zebrania, przy czym powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o jego zwołanie. Nadzwyczajne Walne Zebranie, może zajmować się wyłącznie sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23.

Walne Zebranie, które nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z braku quorum, może podejmować uchwały, jako zwołane w drugim terminie tj. po upływie 15 minut od wyznaczonej dla pierwszego terminu godzinie. W tym ostatnim przypadku uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 24.

 1. Głosowanie jest jawne, ale Walne Zebranie, może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.
 2. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

§ 25.

 1. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący, wybrany zwykłą większością głosów przez członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania i uczestniczących w Walnym Zebraniu.
 2. W obradach Walnego Zebrania, mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający oraz honorowi.

§ 26.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, których niniejszy statut nie zastrzega dla właściwości Zarządu.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
  1. uchwalanie kierunków i programu działania Towarzystwa;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4. uchwalenie wysokości składki członkowskiej;
  5. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, lub członków Towarzystwa;
  6. uchwalenie budżetu Towarzystwa;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Towarzystwa;
  8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa;
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał o wykluczeniu członka z Towarzystwa;
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

ZARZĄD TOWARZYSTWA

§ 27.

 1. Zarząd składa się z 3 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
 2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu i pełnomocnika upoważnionego przez zarząd towarzystwa. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jednoosobowo prezes lub inny członek zarządu wskazany przez zarząd towarzystwa.
 3. Mandat członka Zarządu wygasa w razie jego śmierci, rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, na miejsce członka Zarządu, którego mandat wygasł, wchodzi osoba, która w wyborach na członka Zarządu, zyskała najwyższą liczbę głosów, spośród kandydatów którzy nie zostali wybrani do Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
 2. kierowanie całokształtem funkcjonowania Towarzystwa;
 3. ustalanie struktury organizacyjnej Towarzystwa, w tym powoływanie i likwidowanie jego jednostek organizacyjnych;
 4. uchwalanie regulaminów i innych aktów normujących funkcjonowanie Towarzystwa i jego jednostek organizacyjnych;
 5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Towarzystwa;
 6. gromadzenie środków finansowych na działalność Towarzystwa;
 7. projektowanie budżetu Towarzystwa;
 8. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i jego finansami;
 9. zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań, składanie sprawozdań, przedkładanie projektu działalności Towarzystwa, realizacja uchwał Walnych Zebrań;
 10. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa lub utracie członkostwa, prowadzenie rejestru członków i utrzymywanie z nimi kontaktów;
 11. wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności honorowego członka;
 12. podejmowanie uchwał o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej oraz rodzaju tej działalności.

§ 29.

 1. Na pierwszym swym zebraniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Osoby te tworzą prezydium Zarządu. Prezydium ma prawo podejmować uchwały w sprawach niecierpiących zwłoki w okresie między zebraniami Zarządu. Uchwały te muszą być potwierdzone przez Zarząd na najbliższym zebraniu pod rygorem utraty ich mocy prawnej.

§ 30.

W razie potrzeby Zarząd może tworzyć komisje dla załatwiania konkretnie oznaczonej sprawy. Członkami tej Komisji mogą być również osoby spoza Zarządu, ale w takim wypadku jej przewodniczącym jest członek Zarządu.

§ 31.

Zebrania Zarządu winny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zwołuje je prezes.

Z posiedzeń Zarządu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje także przewodniczący posiedzenia, którym jest prezes, lub w zastępstwie skarbnik.

§ 32.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w posiedzeniach Zarządu, może uczestniczyć członek Komisji Rewizyjnej na zasadach określonych w § 37, jak również z głosem doradczym pracownicy i wolontariusze oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Towarzystwa, jeżeli tematem posiedzenia są sprawy związane z wykonywanymi ich obowiązków.

§ 33.

Od uchwał podjętych przez Zarząd, członkom Towarzystwa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o uchwale.

§ 34.

Szczegółowe zasady organizacji pracy Zarządu i podejmowania uchwał oraz podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Zarządu, określa Regulamin Zarządu. 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 35.

 1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli niezależny od Zarządu
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Komisja ze swego grona na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 3. Mandat członka Komisji rewizyjnej wygasa w razie jego śmierci, rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.
 4. W razie ustąpienia lub wykluczenia członka Komisji Rewizyjnej na jego miejsce wchodzi osoba, która w wyborach zyskała najwyższą liczbę głosów, spośród kandydatów, którzy nie zostali wybrani na członka Komisji Rewizyjnej.

§ 36.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, w szczególności:

 1. kontrola całokształtu bieżącej działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej;
 2. przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli finansowo – księgowej Towarzystwa;
 3. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i wnioskowanie o usunięcie stwierdzonych uchybień;
 4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

§ 37.

Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego członek Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu. O terminach zebrań należy go zawiadamiać.

§ 38.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądowym, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagradzanie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 39.

Majątek Towarzystwa stanowią aktywa w postaci nieruchomości, ruchomości i funduszy.

§ 40.

 1. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich;
  2. środki z darowizn, zapisów, spadków oraz z kwest i innych działań podejmowanych dla pozyskiwania funduszy;
  3. wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia, grantów oraz z umów z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym z dotacji i subwencji ze źródeł publicznych;
  4. dochody z działalności gospodarczej;
  5. środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
  6. inne wpływy;
  7. nadwyżka nad kosztami, przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
  8. Działalność gospodarcza prowadzona jest według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
  9. Zabrania się: 
   1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników Towarzystwa oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;
   2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
   3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
   4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;
   5. działalność Towarzystwa nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Towarzystwa.

§ 41.

Towarzystwo prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów z rozdzieleniem na odrębną rachunkowość odnośnie do działalności nieodpłatnej i gospodarczej. Tryb i formy prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości ustala Zarząd Towarzystwa.

§ 42.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i pełnomocnika upoważnionego przez Zarząd Towarzystwa. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jednoosobowo prezes lub inny członek Zarządu wskazany przez Zarząd na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego w sposób określony w zdaniu pierwszym.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 43.

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmowane są przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 44.

 1. W uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa, powołuje się Komisję Likwidacyjną oraz określa sposób likwidacji Towarzystwa oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
adres: ul. Jodłowa 31, 58-100 Świdnica
KRS: 0000004973

godziny otwarcia: pn - pt 09:00 - 15:00

email: biuro@hospicjum.swidnica.pl
telefon: (+48) 74 852 03 46

Facebook: znajdź nas na Facebook

Pomóż nam pomagać i wspierać rodziny dotknięte chorobą. 

konto: BNP Paribas, nr 70 1600 1462 1882 6823 7000 0001

 

Pamiętaj o nas przy rocznym rozliczeniu podatku

Dowiedz się więcej