Statut

Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum
w Świdnicy 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” w dalszych postanowieniach statutu zwane Towarzystwem, jest stowarzyszeniem charytatywnym zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie może posługiwać się w obrocie również nazwa skróconą Hospicjum w Świdnicy.

§ 2.

Towarzystwo jest powołane do udzielania opieki ludziom ciężko chorym, głównie na nowotwory w ostatnim okresie ich życia i pomocy ich rodzinom.

§ 3.

Terenem działania Towarzystwa jest Polska, a siedzibą władz miasto Świdnica.

§ 4.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym zakresie działania, w tym stowarzyszeń i związków stowarzyszeń.

§ 6.

Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej aktywności swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia statutowej działalności.

Rozdział II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7.

1. Celem Towarzystwa jest: 

 1. udzielanie osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej w ich środowisku domowym, ambulatoryjnym i stacjonarnym opieki medycznej, duchowej oraz psychologicznej, przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych;
  1. udzielanie pomocy rodzinie osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi;
  2. działalność charytatywna;
  3. ochrona i promocja zdrowia;
  4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
  5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  6. nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia;
  7. działalność na rzecz rodziny;
  8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  9. promocja i organizacja wolontariatu;
  10. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych i spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz cały przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Towarzystwo prowadzi działalność w szczególności:

 1. na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory;
 2. na rzecz przewlekle chorych i starszych;
 3. na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych zaburzeniami układu chłonnego;
 4. na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci.

3. Towarzystwo propaguje ideę i metody opieki paliatywnej i hospicyjnej, długoterminowej pomocy osobom starszym, rehabilitacji osób zagrożonych lub dotkniętych zaburzeniami układu chłonnego, realizując powyższą opiekę i pomoc (zadania) w obiektach (w tym hospicjach) własnych Towarzystwa, użyczonych lub wynajmowanych. W tym celu może inicjować budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację tych obiektów.

4. Towarzystwo zachęca ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętych jego działalnością.

§ 8.

1. Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie:

 1. ochrony zdrowia ludzkiego;
 2. pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania;
 3. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji;
 4. pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, w szczególności szkoleń, konferencji, seminariów i zjazdów z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej dla pracowników medycznych i wolontariuszy i innych zainteresowanych osób;
 5. wydawania książek, broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu;
 6. drukowania broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu.

2. Działalność wymieniona w ust. 1 prowadzona jest, jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.

3. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

4. Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności Towarzystwo współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, mediami i innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Towarzystwo współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie działania.

§ 9.

 1.  Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów, Towarzystwo:
  1. gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół i sympatyków Towarzystwa (osób prawnych i fizycznych);
  2. prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy;
  3. czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) publicznych i niepublicznych, między innymi występując do władz i administracji państwowej samorządowej oraz innych instytucji;
  4. zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Na podstawie uchwały Zarządu, Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w uchwale i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z tej działalności przeznacza na działalność statutową.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 11.

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które zgłoszą chęć przystąpienia do Towarzystwa.

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym;
 2. brać udział w pracach Towarzystwa, używać jego odznak;
 3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa;
 4. brać udział w szkoleniach oraz delegacjach. 

§ 13.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie założeń statutu i jego postanowień;
 2. wykonywanie sumiennie uchwał władz Towarzystwa;
 3. realizowanie, na co dzień i propagowanie idei hospicyjnej opieki nad chorymi, zarówno na terenie hospicjum jak i poza nim;
 4. opłacanie składek członkowskich.

§ 14

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które wspierają finansowo i rzeczowo działalność Towarzystwa.

Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15.

Członkami honorowymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, którym taką godność nadało Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji założeń statutowych.

Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 16.

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje wskutek:
  1. śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;
  2. wykluczenia członka Towarzystwa na skutek uchwały Zarządu w związku z postawą sprzeczną z założeniami statutu, a także w przypadku zalegania z opłacaniem składek za okres, co najmniej jednego roku;
  3. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
 2. Ustanie członkostwa w Towarzystwie, w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, stwierdza Zarząd w drodze uchwały.
 3. W przypadku wykluczenia członka Towarzystwa, wykluczonemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania w tej sprawie uchwały Zarządu.

Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 17.

Organami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, jednak organy te zobowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

§ 19.

 1. Uchwały organów Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego danego organu.

WALNE ZEBRANIE

§ 20.

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 21.

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na 12 miesięcy, w pierwszej połowie roku, ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo – wyborczy. Termin, miejsce odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania oraz porządek obrad ustala Zarząd i powiadamia o tym członków Towarzystwa uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. 

§ 22.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych, bądź Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu, który winien zebrać się w terminie tygodniowym od otrzymania w/w wniosku i ustalić termin i miejsce nadzwyczajnego Walnego Zebrania, przy czym powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o jego zwołanie. Nadzwyczajne Walne Zebranie, może zajmować się wyłącznie sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23.

Walne Zebranie, które nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z braku quorum, może podejmować uchwały, jako zwołane w drugim terminie tj. po upływie 15 minut od wyznaczonej dla pierwszego terminu godzinie. W tym ostatnim przypadku uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 24.

 1. Głosowanie jest jawne, ale Walne Zebranie, może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.
 2. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

§ 25.

 1. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący, wybrany zwykłą większością głosów przez członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania i uczestniczących w Walnym Zebraniu.
 2. W obradach Walnego Zebrania, mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający oraz honorowi.

§ 26.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, których niniejszy statut nie zastrzega dla właściwości Zarządu.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
  1. uchwalanie kierunków i programu działania Towarzystwa;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4. uchwalenie wysokości składki członkowskiej;
  5. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, lub członków Towarzystwa;
  6. uchwalenie budżetu Towarzystwa;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Towarzystwa;
  8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa;
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał o wykluczeniu członka z Towarzystwa;
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

ZARZĄD TOWARZYSTWA

§ 27.

 1. Zarząd składa się z 3 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
 2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu i pełnomocnika upoważnionego przez zarząd towarzystwa. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jednoosobowo prezes lub inny członek zarządu wskazany przez zarząd towarzystwa.
 3. Mandat członka Zarządu wygasa w razie jego śmierci, rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, na miejsce członka Zarządu, którego mandat wygasł, wchodzi osoba, która w wyborach na członka Zarządu, zyskała najwyższą liczbę głosów, spośród kandydatów którzy nie zostali wybrani do Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
 2. kierowanie całokształtem funkcjonowania Towarzystwa;
 3. ustalanie struktury organizacyjnej Towarzystwa, w tym powoływanie i likwidowanie jego jednostek organizacyjnych;
 4. uchwalanie regulaminów i innych aktów normujących funkcjonowanie Towarzystwa i jego jednostek organizacyjnych;
 5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Towarzystwa;
 6. gromadzenie środków finansowych na działalność Towarzystwa;
 7. projektowanie budżetu Towarzystwa;
 8. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i jego finansami;
 9. zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań, składanie sprawozdań, przedkładanie projektu działalności Towarzystwa, realizacja uchwał Walnych Zebrań;
 10. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa lub utracie członkostwa, prowadzenie rejestru członków i utrzymywanie z nimi kontaktów;
 11. wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności honorowego członka;
 12. podejmowanie uchwał o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej oraz rodzaju tej działalności.

§ 29.

 1. Na pierwszym swym zebraniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Osoby te tworzą prezydium Zarządu. Prezydium ma prawo podejmować uchwały w sprawach niecierpiących zwłoki w okresie między zebraniami Zarządu. Uchwały te muszą być potwierdzone przez Zarząd na najbliższym zebraniu pod rygorem utraty ich mocy prawnej.

§ 30.

W razie potrzeby Zarząd może tworzyć komisje dla załatwiania konkretnie oznaczonej sprawy. Członkami tej Komisji mogą być również osoby spoza Zarządu, ale w takim wypadku jej przewodniczącym jest członek Zarządu.

§ 31.

Zebrania Zarządu winny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zwołuje je prezes.

Z posiedzeń Zarządu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje także przewodniczący posiedzenia, którym jest prezes, lub w zastępstwie skarbnik.

§ 32.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w posiedzeniach Zarządu, może uczestniczyć członek Komisji Rewizyjnej na zasadach określonych w § 37, jak również z głosem doradczym pracownicy i wolontariusze oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Towarzystwa, jeżeli tematem posiedzenia są sprawy związane z wykonywanymi ich obowiązków.

§ 33.

Od uchwał podjętych przez Zarząd, członkom Towarzystwa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o uchwale.

§ 34.

Szczegółowe zasady organizacji pracy Zarządu i podejmowania uchwał oraz podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Zarządu, określa Regulamin Zarządu. 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 35.

 1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli niezależny od Zarządu
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Komisja ze swego grona na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 3. Mandat członka Komisji rewizyjnej wygasa w razie jego śmierci, rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.
 4. W razie ustąpienia lub wykluczenia członka Komisji Rewizyjnej na jego miejsce wchodzi osoba, która w wyborach zyskała najwyższą liczbę głosów, spośród kandydatów, którzy nie zostali wybrani na członka Komisji Rewizyjnej.

§ 36.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, w szczególności:

 1. kontrola całokształtu bieżącej działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej;
 2. przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli finansowo – księgowej Towarzystwa;
 3. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i wnioskowanie o usunięcie stwierdzonych uchybień;
 4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

§ 37.

Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego członek Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu. O terminach zebrań należy go zawiadamiać.

§ 38.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądowym, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagradzanie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 39.

Majątek Towarzystwa stanowią aktywa w postaci nieruchomości, ruchomości i funduszy.

§ 40.

 1. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich;
  2. środki z darowizn, zapisów, spadków oraz z kwest i innych działań podejmowanych dla pozyskiwania funduszy;
  3. wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia, grantów oraz z umów z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym z dotacji i subwencji ze źródeł publicznych;
  4. dochody z działalności gospodarczej;
  5. środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
  6. inne wpływy;
  7. nadwyżka nad kosztami, przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
  8. Działalność gospodarcza prowadzona jest według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
  9. Zabrania się: 
   1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników Towarzystwa oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;
   2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
   3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
   4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;
   5. działalność Towarzystwa nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Towarzystwa.

§ 41.

Towarzystwo prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów z rozdzieleniem na odrębną rachunkowość odnośnie do działalności nieodpłatnej i gospodarczej. Tryb i formy prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości ustala Zarząd Towarzystwa.

§ 42.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i pełnomocnika upoważnionego przez Zarząd Towarzystwa. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jednoosobowo prezes lub inny członek Zarządu wskazany przez Zarząd na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego w sposób określony w zdaniu pierwszym.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 43.

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmowane są przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 44.

 1. W uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa, powołuje się Komisję Likwidacyjną oraz określa sposób likwidacji Towarzystwa oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
adres: ul. Jodłowa 31, 58-100 Świdnica
KRS: 0000004973

godziny otwarcia: pn - pt, 09:00 - 15:00

email: biuro@hospicjum.swidnica.pl
telefon: (+48) 74-852-03-46

Facebook: znajdź nas na Facebook

Pomóż nam pomagać i wspierać rodziny dotknięte chorobą. 

konto: BNP Paribas, nr 70 1600 1462 1882 6823 7000 0001

Wspierają nas


miasto
Świdnica
powiat
świdnicki
gmina
Świdnica
gmina
Marcinowice
gmina
Jaworzyna Śl.
gmina
Żarów
 
Miasto Świdnica Powiat świdnicki gmina Świdnica gmina Marcinowice gmina Jaworzyna Śl. Żarów

 

Pamiętaj o nas przy rocznym rozliczeniu podatku

Dowiedz się więcej