Regulamin wypożyczalni

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM W ŚWIDNICY

 § 1

 1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, zwana dalej Wypożyczalnią, wypożycza sprzęty medyczne, w tym m.in.: łóżka sterowane pilotem, koncentratory tlenu, ssaki medyczne i inne urządzenia.

 Umowa użyczenia sprzętu

§ 2

 1. Wypożyczający podpisuje osobiście lub poprzez pełnomocnika umowę użyczenia sprzętu z Wypożyczalnią, w której oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuję jego postanowienia.
 2. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym do wypożyczenia sprzętu.

§ 3

 1. Wypożyczalnia użycza sprzęt medyczny, a Wypożyczający bierze go do używania na okres przewidziany w umowie użyczenia.
 2. Okres użyczenia sprzętu rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy użyczenia.
 3. Z chwilą podpisania umowy i wydania sprzętu, Wypożyczający przejmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia i ochrony sprzętu przed kradzieżą i uszkodzeniem.

Warunki wydania sprzętu

§ 4

 1. Wypożyczający może zapoznać się z instrukcją obsługi wypożyczanego sprzętu na stronie https://www.hospicjum.swidnica.pl.
 2. Odbiór i zwrot sprzętu medycznego odbywa się na koszt i staraniem Wypożyczającego.

Sposób użytkowania sprzętu

§ 5

 1. Wypożyczający ma obowiązek używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest do powiadomienia Wypożyczalni o każdorazowej zmianie jego miejsca używania, eksploatacji oraz awariach.
 2. Wypożyczający nie może bez pisemnej zgody Wypożyczalni przekazywać sprzętu do używania osobom trzecim.
 3. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania sprzętu podczas jego eksploatacji, Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi Wypożyczalni i nie używanie sprzętu do czasu sprawdzenia jego stanu przez serwis.

Zwrot sprzętu do Wypożyczalni

§ 6

 1. Jeżeli wypożyczony sprzęt zostanie zwrócony w stanie nienależnym, określonym w umowie użyczenia, Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia na wezwanie Wypożyczalni wszelkich kosztów niezbędnych do przywrócenia sprzętowi należytego stanu, umożliwiającego jego wypożyczenia kolejnej osobie.

§ 7

 1. Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić sprzęt do Wypożyczalni w stanie niepogorszonym oraz wyczyszczony, gotowy do dalszej eksploatacji, w czasie określonym w umowie użyczenia oraz przed terminem w sytuacji braku potrzeby korzystania ze sprzętu.
 2. Czas wypożyczenia kończy się w dniu zwrotu sprzętu do Wypożyczalni, łącznie ze wszystkimi częściami i elementami niezbędnymi do jego prawidłowego działania.

Zwłoka lub odmowa zwrotu sprzętu

§ 8

 1. Jeżeli Wypożyczający nie zwróci lub odmawia zwrotu sprzętu w terminie ustalonym z Wypożyczalnią, jest zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości ceny katalogowej sprzętu.
 2. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość podjęcia właściwych kroków prawnych w celu egzekucji kwoty umownej wraz z odsetkami i innymi kosztami postępowania dla zapłaty kwoty określonej w pkt.1.

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wypożyczalnię.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą dokonywane w formie pisemnej.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie no ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. Zm.) – dalej: r.o.d.o., przekazuję następujące informacje, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem, który przetwarza Państwa dane osobowe jest Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” z/s w Świdnicy, ul Jodłowa 31, 58-100 Świdnica – zwany dalej: Towarzystwo albo administratorem.
 2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) r.o.d.o., tj. na podstawie oświadczenia zawierającego zgodę  na przetwarzanie danych osobowych i zgodnie z treścią r.o.d.o.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja świadczeń medycznych.
 4. Informujemy, że mają Państwo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania oraz przeniesienia. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 5. Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w opisanym wyżej celu. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez przesłanie w formie pisemnej lub elektronicznej do Towarzystwa oświadczenia o wycofaniu zgody. Niezależnie od powyższego, dane będą przechowywane dopóki, dopóty będą niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 7. Podane przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do nawiązania współpracy z Towarzystwem, w szczególności w oparciu o umowy cywilnoprawne. Wynika to z tego, że pozyskanie tych danych jest potrzebne Towarzystwu do celów statystycznych, ewidencyjnych i podatkowych. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych, będzie niemożność nawiązania współpracy z Towarzystwem.
 8. Państwa dane osobowe nie będą stanowić  podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Towarzystwo.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
adres: ul. Jodłowa 31, 58-100 Świdnica
KRS: 0000004973

godziny otwarcia: pn - pt 09:00 - 15:00

email: biuro@hospicjum.swidnica.pl
telefon: (+48) 74 852 03 46

Facebook: znajdź nas na Facebook

Pomóż nam pomagać i wspierać rodziny dotknięte chorobą. 

konto: BNP Paribas, nr 70 1600 1462 1882 6823 7000 0001

 

Pamiętaj o nas przy rocznym rozliczeniu podatku

Dowiedz się więcej